معرفی کتاب «ترجمانی و ترزبانی» از دکتر جلال الدّین کزّازی

معرفی کتاب «ترجمانی و ترزبانی» از دکتر جلال الدّین کزّازی

کتاب ترجمانی و ترزبانی نوشته ی دکتر جلال الدّین کزّازی می باشد و توسط انتشارات دیبا در سال ۱۳۷۴ به چاپ رسیده است. بیشتر مطالب این کتاب درباره ی ترجمه ادبی می باشد اما برخی مطالب کلی نیز درباره ی ترجمه بیان شده است.

دکتر کزّازی در این کتاب، ترجمه را به این صورت تعریف کرده است که :”ترجمانی رفتاری هنری است که در دامنه و طیفی به انجام می رسد: یک سوی این طیف ترجمه ای است که آن را «واژه به واژه» یا تحت اللفظی می نامیم. سوی دیگر، ترجمه ای است که آن را «آزاد» خوانده اند. هر تلاشی در ترجمه در پایه و رده ای در این دامنه و طیف جای می تواند گرفت. بی گمان، هیچ یک از دو سوی این طیف ترجمه ای سنجیده و دلخواه و بآیین نمی تواند بود. یکی سخت در تنگناست و وامانده در پیکره ی زبان؛ و دوم نیک رهاست و گسسته از هنجارها و ویژگی های زبانی و سبکی و نهادشناختی متن. آن یک بیهوده و بر گزاف برونی است و در آن، به پیکره و ریخت پرداخته شده است و این یک نیز بر گزاف و بیهوده درونی است و در آن به اندرونه (محتوا) ارزش داده شده است. ترجمه شایسته و شیوا ترجمه ای است که در میانه ی طیف جای گرفته باشد. به سخنی دیگر، آنچانکه می سزد، هم ریختارگرایانه باشد هم معناگرایانه: ترجمه ای که در آن پیکره و اندرونه همسنگ و همتراز یکدیگر باشد و یکی دیگری را نرانده باشد؛ و با بی ارج شمردن نقش و ارزش آن در ترجمه، بدان زیان و گزند نرسانده باشد. اگر ترجمان ریختگرایانه و برگزاف بکوشد تا هنجارها و کالبدهای زبانی و برونی را برگرداند، برگردان او آمیزه ای پریشان و بی پیوند و تاریک از وازه هایی سرگردان خواهد شد که به درستی با هم پیوند نگرفته اند و در هم نتنیده اند. بدین گونه، ارزشهای درونی و نهادین و معنایی اثر در پاس ریخت و پیکرده ی آن قربانی خواهد شد و پیام هنری اثر هرگز به خواننده رسانیده نخواهد آمد. چنین ترجمه ای، اگر به هر روی بپذیریم که متنهای غیرادبی را کارآمد و برازنده می تواند افتاد، به هیچ شیوه شایسته ی متنهای ادبی نخواهد بود.

tarzabani

  • راستی اگر دوست دارید بیشتر با گروه و مترجمین ما آشنا بشین صفحه درباره ما رو ببینید

  • تاریخ انتشار : ۰۶ شهر ۱۳۹۳ | بازدید:1,727 بار تعداد دیدگاه ها : بدون دیدگاه

    حرفی ، نظری ، ...!

    موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

    موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد