نمونه ترجمه سرمایه اجتماعی

نمونه ترجمه  مقاله ای درباره  “سرمایه اجتماعی”

Social Capital: Means of Social Safety Net and Social
Protection in Thai Communities

 

Abstract
This article aims to explain the relationship between social capital and the strength of sufficiency economy
communities. The studied areas (communities) are Bann Rang E-Meay and Bann Saradin in Nakhon Pathom
province. The researcher studied social capital in twelve community organizations at Bann Rang E-Meay and six
community organizations at Bann Saradin. The results of this study are 1) the community organizations in both
communities can be categorized into two groups which are established by the government and by the people’s
participation (natural group); 2) social capital is the most important foundation to strengthen the communities; 3)
social capital is related to the way of sufficiency economy’s life; and 4) social capital functions as means of social
safety net and social protection in the communities

 

ترجمه:

سرمایه اجتماعی: معانی شبکه امنیت اجتماعی و حمایت اجتماعی در اجتماعات تایلندی

چکیده

این مقاله به دنبال توضیح رابطه ی بین سرمایه اجتماعی و قدرت اقتصاد کفایی اجتماعات می باشد. حوزه  های مطالعه شده (اجتماعات) بان رنگ ای می و بان سارادین در ایالت ناکن پاتوم می باشد. محقق به بررسی سرمایه اجتماعی در دوازده اجتماع در بان رنگ ایمی و شش سازمان اجتماعی در بان سارادین پرداخت. نتایج این پژوهش عبارتند از: ۱) سازمانهای اجتماعی در هر دو اجتماعات می توانند به دو گروه تقسیم بندی شوند که توسط دولت و مشارکت مردم ایجاد می شوند (گروه طبیعی) ۲) سرمایه اجتماعی مهمترین اصل برای تقویت اجتماعات می باشد ۳) سرمایه اجتماعی با شیوه ی زندگی اقتصاد کفایی مردم ارتباط دارد ۴) کارکردهای سرمایه اجتماعی به صورت شبکه امنیت اجتماعی و حمایت اجتماعی در اجتماعات می باشد

 

  • راستی اگر دوست دارید بیشتر با گروه و مترجمین ما آشنا بشین صفحه درباره ما رو ببینید

  • تاریخ انتشار : ۱۵ بهم ۱۳۹۴ | بازدید:2,079 بار تعداد دیدگاه ها : بدون دیدگاه

    حرفی ، نظری ، ...!

    موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

    موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد