ترجمه تخصصی جامعه شناسی- کتاب ترنر

نمونه ترجمه تخصصی جامعه شناسی- کتاب چهره به چهره: به سوی نظریه جامعه شناسی از رفتار بین فردی

FAC E TO FACE :Toward a
Sociological Theory of
Interpersonal Behavior

متن انگلیسی:

When humans interact in face-to-face encounters, certain dynamics are unleashed
I have conceptualized these dynamics as forces driving the interpersonal
behaviors of individuals in certain directions. Although these forces
constitute a distinctive level of reality, their values are constrained by the particular
mesostructures in which they are embedded and, by extension, the
macrolevel institutional systems of societies and intersocietal systems. Thus,
a theory of microdynamics must include analysis of meso- and macroprocesses.
The many propositions offered at the end of each chapter seek not
only to document the operation of each microdynamic force, but also to highlight
the fact that these forces operate within the culture and structure of corporate
and categoric units at the mesolevel of human organization. In this last
chapter, my goal is to strip away some of the complexity and redundancy of
these propositions so that the theory can be stated more parsimoniously.

ترجمه فارسی:

هنگامیکه که انسانها در مواجهه های چهره به چهره تعامل دارند، پویایی های خاصی به وجود می آیند. من این پویایی ها را به مثابه نیروهایی که رفتارهای بین فردی افراد را در مسیرهای خاصی بر می انگیزند، مفهوم سازی کرده ام. اگرچه این نیروها سطح متمایزی از واقعیت را می سازند، ارزش های آنها با ساختارهای میانی خاصی که در آنها جای گرفته اند، و در سطحی بالاتر توسط نظام های نهادی سطح کلان جوامع و نظام های بین جامعه ای، محدود می شوند. بنابراین، نظریه درباره پویایی خرد باید شامل تحلیل فرایندهای کلان و میانی باشد. قضیه های زیادی که در پایان هر فصل پیشنهاد شده اند نه تنها به دنبال این هستند تا عملیات هر نیروی پویای سطح خرد را تدوین کنند بلکه به دنبال آن هستند تا بر این واقعیت تاکید کنند که این نیروها در ساختار و فرهنگ واحدهای جمعی و مقوله ای در سطح میانی سازمان انسانی عمل می کنند. در فصل آخر، هدف من این است که پیچیدگی و افزونگی این قضیه ها را از میان بردارم تا بتوانم نظریه را به صورت خلاصه بیان کنم.

  • راستی اگر دوست دارید بیشتر با گروه و مترجمین ما آشنا بشین صفحه درباره ما رو ببینید

  • تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۴ | بازدید:3,190 بار تعداد دیدگاه ها : بدون دیدگاه

    حرفی ، نظری ، ...!

    موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

    موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد