ترجمه متن هوش هیجانی- نمونه ترجمه روانشناسی

متن انگلیسی

Abstract

The study aims to reflect levels of emotional development belonging to a sample of thirty-six primary school teachers working in an institution from Braşov and possible relations between specific features of teaching career, emotional intelligence, creativity, innovation. The research was carried out during one semester in 2013-2014 school year. Data were collected using both qualitative and quantitative research methods. Our results showed levels of emotional development at average or above average, assertive modality to act, innovative style in direction of changes, emotional fundamental type of interaction. There were identified relations between studies completed and some specific features of teaching career

ترجمه فارسی:

نقش میانجی گرانه ی حمایت اجتماعی محل کار بر رابطه ی بین ویژگی هوش هیجانی و فرسودگی شغلی معلمان

چکیده

این پژوهش به بررسی تاثیر میانجی گرانه ی حمایت اجتماعی محل کار بر رابطه ی بین ویژگی هوش هیجانی و فرسودگی شغلی معلمان در بین ۳۰۷ معلم در مدارس راهنمایی چین می پردازد. مدل سازی معادله ساختاری نشان داد که برازش رضایت بخشی بین داده ها و مدل نظری وجود دارد.  حمایت اجتماعی محل کار تا حدی، رابطه ی بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی را تعدیل می کرد. سن و جنسیت، در رابطه ی بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی معلمان تاثیری نداشتند. هوش هیجانی و حمایت اجتماعی محل کار می تواند معلمان را در برابر فرسودگی شغلی، حمایت کند.  بنابراین، فراهم کردن آموزش هوش هیجانی و ایجاد شرایط محل کار حمایتی مستلزم توجه فزاینده از سوی مدیران آموزشی می باشد.

  • راستی اگر دوست دارید بیشتر با گروه و مترجمین ما آشنا بشین صفحه درباره ما رو ببینید

  • تاریخ انتشار : ۱۳ تیر ۱۳۹۴ | بازدید:3,566 بار تعداد دیدگاه ها : بدون دیدگاه

    حرفی ، نظری ، ...!

    موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

    موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد