متن زنجیره تامین پایدار- نمونه مقاله مدیریت

متن انگلیسی

A framework of sustainable
supply chain management:
moving toward new theory

Abstract
Purpose – The authors perform a large-scale literature review and use conceptual theory building to
introduce the concept of sustainability to the field of supply chain management and demonstrate the
relationships among environmental, social, and economic performance within a supply chain
management context.
Design/methodology/approach – Conceptual theory building is used to develop a framework and
propositions representing a middle theory of sustainable supply chain management (SSCM).
Findings – The authors introduce the concept of sustainability – the integration of environmental,
social, and economic criteria that allow an organization to achieve long-term economic viability – to
the logistics literature, and position sustainability within the broader rubric of SSCM. They then
present a framework of SSCM and develop research propositions based on resource dependence
theory, transaction cost economics, population ecology, and the resource-based view of the firm.
The authors conclude by discussing managerial implications and future research directions, including
the further development and testing of the framework’s propositions.
Originality/value – This paper provides a comprehensive review of the sustainability literature,
introduces sustainability to the field of supply chain management, and expands the conceptualization
of sustainability beyond the triple bottom line to consider key supporting facets which are posited to
be requisites to implementing SSCM practices. The use of conceptual theory building to develop
theoretically based propositions moves the concept of sustainability from a relatively a-theoretical
treatment toward new theory in supply chain management.
Keywords Supply chain management, Social responsibility, Economic sustainability

ترجمه فارسی:

چارچوب مدیریت زنجیره تامین پایدار:  به سوی نظریه جدید

چکیده

هدف – نویسندگان این مقاله مرور متون را در مقیاس بزرگی انجام می دهند و از «نظریه سازی مفهومی»[۱] برای معرفی مفهوم پایداری در زمینه مدیریت زنجیره تامین و نشان دادن روابط بین عملکرد محیطی، اجتماعی و اقتصادی در چهار چوب مدیریت زنجیره تامین استفاده می کنند.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – نظریه سازی مفهومی با ارائه ی نظریه میانی «مدیریت زنجیره تامین پایدار»[۲] (SSCM) به منظور توسعه چارچوب و گزاره ها، استفاده می شود.

یافته ها – نویسندگان مفهوم پایداری (ادغام معیارهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی که اجازه می دهد تا یک سازمان برای رسیدن به کارآیی اقتصادی بلند مدت)  برای متون لجستیک، و پایداری موقعیت را در درون موضوع گسترده تر SSCM مطرح کردند. آنها سپس چارچوب SSCM را ارائه دادند و گزاره های پژوهش را بر اساس نظریه وابستگی منابع، اقتصاد هزینه مبادله[۳]، بوم شناسی جمعیت، و دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، توسعه دادند. نویسندگان با بحث در مورد مفاهیم مدیریتی و جهات تحقیقات آینده، از جمله توسعه بیشتر و آزمایش گزاره های این چارچوب، به نتیجه گیری می رسند.

ابتکار[۴] / ارزش – این مقاله یک بررسی جامع از متون پایداری را ارائه می دهد، پایداری را در زمینه مدیریت زنجیره تامین مطرح می نماید و مفهوم سازی پایداری را فراتر از دلایل سه گانه اصلی گسترش میدهد تا جنبه های حمایتی کلیدی که احتمالا به اجرای شیوه های SSCM نیاز دارند را در نظر بگیرد. استفاده از نظریه سازی مفهومی برای توسعه تئوریکِ گزاره های اساسی، مفهوم پایداری را از تلقی نسبتا تئوریک به سمت نظریه های جدید در مدیریت زنجیره تامین حرکت می دهد.

کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تامین، مسئولیت اجتماعی، پایداری اقتصادی

[۱] conceptual theory building

[۲] sustainable supply chain management (SSCM)

[۳] transaction cost economics

[۴] originality

 

برای سفارش ترجمه با ما تماس بگیرید . ۰۹۱۵۱۰۳۳۷۷۶- تماس ۲۴ ساعته حتی ایام تعطیل

  • راستی اگر دوست دارید بیشتر با گروه و مترجمین ما آشنا بشین صفحه درباره ما رو ببینید

  • تاریخ انتشار : ۱۰ تیر ۱۳۹۴ | بازدید:3,146 بار تعداد دیدگاه ها : بدون دیدگاه

    حرفی ، نظری ، ...!

    موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

    موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد